Citra Scholastika - Everybody Knew (EASY LISTENING)